REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym TABANNA działającym pod adresem: www.tabanna.com, który prowadzony jest przez Annę Tabaczyńską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Tabanna Anna Tabaczyńska, adres: Aleja Niepodległości 76/78 lok. 41, 02-626 Warszawa, NIP: 558-168-56-10, REGON: 366-325-690 (zwaną dalej: „Sprzedawcą”).
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • (a) Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;
  • (b) Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą lub Pocztę Polską lub innego operatora publicznego zajmującego się dostarczaniem przesyłek;
  • (c) Kodeksie cywilnym – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  • (d) Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;
  • (e) Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
  • (f) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta;
  • (g) PNPK – oznacza przedsiębiorcę na prawach konsumenta;
  • (h) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym tabanna.com
  • (i) Treści cyfrowej – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w rozumieniu art. 2 ust. 5) Ustawy;
  • (j) Treści – oznacza treści dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK podczas korzystania z usług cyfrowych;
  • (k) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;
  • (l) Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych – oznacza umowę, na podstawie której Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługi Elektroniczne;
  • (m) usługi cyfrowe – rozumie się usługi cyfrowe w rozumieniu art. 2 pkt. 5a) Ustawy, tj. usługi pozwalające Klientowi na:
   – wytworzenie przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
   – wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi,
   – inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
  • (n) Usługi Elektroniczne – oznacza nieodpłatne usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w szczególności:
               – usługę konta;
               – usługę newslettera;
               – formularz zakupu;
               – usługi zapewniające funkcjonowanie Sklepu.
  • (o) Usługobiorcy – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 ust. 7) u.ś.u.d.e.;
  • (p) Ustawie – oznacza ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;
  • (q) ś.u.d.e. – oznacza ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r;
  • (r) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  • (s) Zapłacie Cyfrowej – rozumie się zapłatę za dostarczenie Towarów wyrażoną w formie cyfrowego odwzorowania wartości np. waluty wirtualnej, kodów elektronicznych etc.;
 1. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 12-20 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 3. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie hurtowej sprzedaży Towarów, jak również sprzedaży Towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.
 4. Sprzedawca może udostępnić Klientom możliwość zamieszczania opinii.
 5. Dopuszczalne jest zamieszczanie opinii po nabyciu Towaru.
 6. Opinie należy formułować w sposób uczciwy, rzetelny opowiadający rzeczywistemu stanowi rzeczy unikając zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe.
 7. Zakazuje się:
 •         a) zamieszczania opinii bez uprzedniego skorzystania ze sklepu;
 •         b) stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 •         c) przez opłaconych użytkowników;
 •         d) naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej.
 1. Sprzedawca jest uprawniony do weryfikacji opinii w każdym czasie, w szczególności do sprawdzenia, czy pochodzą od Klientów. W przypadku wątpliwości każdy Klient może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji w celu ustalenia czy pochodzi od innego Klienta. Sprzedawca podejmie działania adekwatne do swoich możliwości w celu stwierdzenia czy opinia pochodzi od Klienta.
 2. W przypadku opinii niespełniającej niniejszych wymogów Sprzedawca odmówi ich zamieszczenia lub usunie opinię.

II. REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
  • (a) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,
  • (b) nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
 2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
  • (a) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
  • (b) dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.

  • Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
 3. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie
  po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Klient nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną
  na stronie internetowej Sklepu.
 5. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.
 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta do realizacji.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
  • (a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
  • (b) wskazujących na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży,
  • (c) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 5. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę.
 6. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 7. Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej.
 8. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług.

IV. ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
  • (a) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • (b) kartą płatniczą – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji, gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość,
  • (c) za pośrednictwem operatora płatności tpay dostępnego za pomocą serwisu.
 2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
  • (a) imię i nazwisko albo firmę Klienta,
  • (b) numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).
  • Płatności należy dokonać na następujący numer rachunku bankowego:
   94 1160 2202 0000 0003 1817 2401 (kod SWIFT: BIGBPLPW),
   najpóźniej w terminie 3 (słownie: trzech) dni kalendarzowych do daty złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość dokonania płatności przy użyciu Zapłaty Cyfrowej np. w postaci kodu rabatowego. Wówczas Klient będzie mógł dokonać zapłaty zgodnie z informacjami dostępnymi podczas składania zamówienia.
 4. Sprzedawca może udzielać Klientowi rabatów i zniżek według swojego uznania, na warunkach określonych w odrębnych regulaminach promocji. Klientowi nie przysługuje roszczenie o udzielenie jakichkolwiek obniżek lub innych preferencji.
 5. W przypadku obniżenia Ceny Sprzedawca obok informacji o wysokości obniżonej Ceny zamieści informację o najniższej wysokości Ceny z ostatnich 30 (słownie: trzydziestu) dni poprzedzających obniżkę Ceny. Jeżeli Towary są oferowane w okresie krótszym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni obok informacji o obniżonej wysokości Ceny Sprzedawca wskaże informację o najniższej wysokości Ceny jakie obowiązywało w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Towarów do dnia obniżki Ceny.

V. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w terminie do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca wskazał inny termin w karcie Towaru.
 3. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
 5. Klient ponosi również Koszty dostarczenia Towaru w wysokości podanej podczas składania Zamówienia.
  Klient nie ponosi kosztów dostawy Zamówienia, jeśli łączna Cena za zamówiony Towar wynosi powyżej 600 (słownie: sześćset) złotych.
 6. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w butiku Sprzedawcy znajdującym się w Warszawie przy ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa.
  Informację o takiej możliwości Sprzedawca zamieści na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

VI. ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. Konsument lub PNPK, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
  z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres: Hoża 35, 00-681 Warszawa; lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@tabanna.com
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument lub PNPK może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • (a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany
   do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub PNPK lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  • (b) a w przypadku umowy, która (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  • (c) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub PNPK wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta kub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub PNPK ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument lub PNPK może zwrócić Produkt na adres: Hoża 35, 00-681 Warszawa.
  Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Konsument lub PNPK.
 9. Konsument lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub PNPK w odniesieniu do umów:
  • (a) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub PNPK lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • (b) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • (c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • (d) o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub PNPK potwierdzenie otrzymania zgody na trwałym nośniku zgodnie z art. 15 ust. 2 albo zgodnie z art. 21 Ustawy.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy na szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Sprzedawcy jest wyłączona, z wyjątkiem odpowiedzialności za szkodę powstałą z winy umyślnej Usługodawcy zgodnie z art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności wskazane w ust. 1 nie ma zastosowania do Konsumentów lub PNPK.
 3. Rękojmia za wady Towarów, usług cyfrowych oraz treści cyfrowych jest wyłączona w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami ani PNPK.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi lub PNPK Towar, usługi cyfrowe lub treści cyfrowe zgodne z umową.
 5. Prawa Konsumenta lub PNPK wynikające z niezgodności Towaru, usługi cyfrowej lub treści cyfrowej z umową zostały uregulowane w Ustawie. Wyciąg z właściwych przepisów stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.

VIII. REKLAMACJA TOWARU

 1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
  • (a) przesłane na adres: ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa lub
  • (b) przesłane na adres e-mail: info@tabanna.com bądź
  • (c) złożone osobiście w Butiku Sprzedawcy znajdującym się w Warszawie przy ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa.
 2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu (www.tabanna.com).
 3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Klient otrzyma odpowiedź na reklamację na kontakt podany przy składaniu reklamacji.
 5. W przypadku gdy Sprzedawca nie dostarczył Towaru/ów lub usług cyfrowych Konsument
  lub PNPK może wezwać Sprzedawcę do ich dostarczenia. Jeżeli pomimo wezwania Sprzedawca nie dostarczy Towarów lub usług cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym ustalonym pomiędzy stronami terminie Konsument lub PNPK może od Umowy Sprzedaży lub Umowy
  o Świadczenie Usług odstąpić. Konsument lub PNPK może odstąpić od Umowy Sprzedaży
  lub Umowy o Świadczenie Usług bez wzywania Sprzedawcy:
  • (a) z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca nie dostarczy Towaru/ów lub usług cyfrowych;
  • (b) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy
   o Świadczenie Usług wyraźnie wynika, że określamy termin dostarczenia Towaru/ów lub usług cyfrowych miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub PNPK, a Sprzedawca
   nie dostarczył ich w tym terminie.
 6. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. w przypadku Klienta będącego Konsumentem chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Zgłoszenie reklamacji odbywa się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w zamieszczonej pod adresem internetowym Sklepu procedurze Składanie Reklamacji.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu (w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym obsługi reklamacji) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
 2. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.
 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej. Uzasadniony interes Sprzedawcy stanowi: wysyłka newslettera, cele archiwalne i dowodowe, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, wysyłanie informacji za pośrednictwem newslettera.
 4. Uprzejmie informujemy, że Twoje dane możemy przekazywać podmiotom, z którymi współpracujemy tj. odbiorcom danych takim jak podmiot obsługujący płatności, księgowość, dostawca usług IT, dostawca oprogramowania do działania sklepu.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne
  do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy
  to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
 6. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie, wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. w przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy są przechowywane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub skutecznego wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 11. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

X. DANE KONTAKTOWE

 1. We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  • (a) pocztą pod adresem: ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa lub
  • (b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 608659050 bądź
  • (c) za pośrednictwem e-mail: info@tabanna.com.

XI. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Zgodnie z art. 6 pkt 1 u.ś.u.d.e. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się ze szczególnymi ryzykami związanymi z możliwością utraty dostępności, poufności lub integralności danych. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie przez Klienta środków organizacyjnych i technicznych adekwatnych do zidentyfikowanych ryzyk, w szczególności programów antywirusowych
  lub chroniących identyfikację w sieci Internet.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Usługobiorca powinien spełnić łącznie następujące warunki techniczne:
  • (a) posiadanie urządzenia ze stałym dostępem do sieci Internet (np. komputer, laptop, smartfon);
  • (b) instalacja, na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a) przeglądarki internetowej w aktualnej wersji oferowanej przez jej dostawcę; w szczególności Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Internet Explorer, Internet Explorer Mobile w najnowszej dostępnej wersji;
  • (c) posiadanie aktywnego adresu elektronicznego (adresu email) w okresie zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych umożliwiającego odbieranie i wysyłanie wiadomości za pośrednictwem środków komunikacji elektrycznej w postaci poczty elektronicznej;
 3. Klientom zakazuje się dostarczania treści bezprawnych, w szczególności:
  • (a) treści zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
  • (b) treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
  • (c) o charakterze dyskryminującym;
  • (d) nawołujących do przemocy wobec ludzi lub zwierząt;
  • (e) naruszających prawa osób trzecich.
 4. W celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych niezbędne jest spełnienie przez Usługobiorcę łącznie następujących warunków:
  • (a) akceptacja Regulaminu;
  • (b) aktywacja wybranej Usługi Elektronicznej.
 5. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych następuje z chwilą aktywacji wybranej Usługi Elektronicznej.
 6. Umowa o Usługi Elektroniczne wygasa z chwilą:
  • (a) w stosunku do dostępnych formularzy oraz Usług Elektronicznych świadczonych w celu zapewniania funkcjonowania Serwisu – z chwilą zaniechania korzystania z Usług Elektronicznych np. poprzez zamknięcie Serwisu;
  • (b) w stosunku do Usługi Elektronicznej konta – z chwilą usunięcia konta;
  • (c) w stosunku do Usługi Elektronicznej newslettera – z chwilą z chwilą rezygnacji z subskrypcji. Do newslettera mają odpowiednie zastosowanie postanowienia dotyczące usług cyfrowych oraz treści cyfrowych.

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUG CYFROWYCH ORAZ TREŚCI CYFROWYCH

 1. Treść cyfrową uznaje się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu bądź wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument takie urządzenie uzyskali do niej dostęp.
 2. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument fizycznie lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 3. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w wersji obowiązującej na dzień ich dostarczenia. Sprzedawca nie zapewnia aktualizacji.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w treściach cyfrowych lub usługach cyfrowych, które nie są niezbędne do zachowania zgodności treści cyfrowych lub usług cyfrowych z umową, chyba że treści cyfrowe lub usługi cyfrowe są dostarczane jednorazowo. Wprowadzona zmiana nie może się wiązać z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK.
 5. Zmiany treści cyfrowych lub usług cyfrowych dostarczonych Konsumentowi lub PNPK będą dokonywane z uzasadnionych przyczyn takich jak:
 6. Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
 7. Jeżeli zmiana treści cyfrowych lub usług cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta lub PNPK do treści cyfrowych lub usług cyfrowych lub korzystanie z nich Sprzedawca poinformuje ich z odpowiednim wyprzedzeniem w terminie nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych na trwałym nośniku o właściwościach i terminie tej zmiany oraz przysługujących im uprawnieniach.
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Konsument lub PNPK może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie nie przysługuje, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi lub PNPK uprawnienie do zachowania treści cyfrowych lub usług cyfrowych bez dodatkowych kosztów zgodnych
  z umową, w stanie niezmienionym.
 9. Po odstąpieniu od umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych Sprzedawca nie może wykorzystywać Treści, z wyłączeniem treści, które:
  • (a) są użyteczne wyłącznie w związku z treściami cyfrowymi lub usługami cyfrowymi;
  • (b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK podczas korzystania z treści cyfrowych lub usług cyfrowych;
  • (c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  • d) zostały wytworzone wspólnie z Konsumentem lub PNPK, którzy dalej mogą z nich korzystać.
 10. Na żądanie Konsumenta lub PNPK Sprzedawca udostępni Konsumentowi lub PNPK na swój koszt, w rozsądnym czasie, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Treści, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usług cyfrowych. Obowiązek nie dotyczy zwrotu Treści, o których mowa w ust. 9 pkt. a)-c).

XIII. ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności
  z powodu:
  • (a) konieczności dostosowania Regulaminu do zmiany przepisów prawa, zaleceń, interpretacji lub wytycznych właściwych sądów lub organów;
  • (b) wydania orzeczenia przez właściwy sąd powszechny lub wydania decyzji przez właściwy organ mogących mieć wpływ na prawa lub obowiązki Klienta lub Sprzedawcy;
  • (c) zmiany zasad prowadzenia działalności Sprzedawcy, w tym sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w Sklepie pod adresem www.tabanna.com w każdej wersji Regulaminu została zamieszczona informacja od kiedy obowiązuje.
 3. Ponadto Sprzedawca powiadomi Klienta o planowanej zmianie Regulaminu na wskazany przez niego adres elektroniczny (email).
 4. Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty powiadomienia Klienta zgodnie z ust. 3, chyba że skrócenie terminu będzie konieczne z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy lub obowiązki obciążające Sprzedawcę na  podstawie orzeczenia sądu powszechnego lub decyzji organu.
 5. Sprzedawca będący Konsumentem lub PNPK może wyrazić zgodę na zmianę Regulaminu lub odmówić udzielenia zgody i zrezygnować ze świadczenia Usług Elektronicznych. w przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Klient będący Konsumentem lub PNPK poinformuje o swojej decyzji Sprzedawcę w sposób przez siebie wybrany.
 6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem mają zastosowanie również do PNPK.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

/-/

Załącznik nr 1
Przepisy regulujące odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność Towaru z Umową Sprzedaży

XV. ART. 43D USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA [NAPRAWA LUB WYMIANA]

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 4. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.
 5. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

XVI. ART. 43E USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA [OŚWIADCZENIE O OBNIŻENIU CENY ALBO ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • (a) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy;
  • (b) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy;
  • (c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  • (d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;
  • (e) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi
   on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 3. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 5. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych
  na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz
  z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 6. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XVII. ART. 43F USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA [POWSTRZYMANIE SIĘ Z ZAPŁATĄ CENY] KONSUMENT MOŻE POWSTRZYMAĆ SIĘ Z ZAPŁATĄ CENY DO CHWILI WYKONANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 43D I ART. 43E.

 1. Przepisy regulujące odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność treści cyfrowych lub usług cyfrowych z umową:

XVIII. ART. 43M USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA [NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ TREŚCI LUB USŁUGI]

 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 2. Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 4. Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej
  lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.

XIX. ART. 43N USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA [OŚWIADCZENIE O OBNIŻENIU CENY ALBO ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • (a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową
   jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3;
  • (b) przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności
   z umową zgodnie z art. 43m ust. 4;
  • (c) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności
   z umową;
  • (d) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny,
   że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m;
  • (e) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.
Shopping Cart

Wysyłamy w świat

Na terenie Polski, wysyłamy zamówienia za pośrednictwem kuriera DPD oraz InPost.

Na terenie Unii Europejskiej, poza Polską, wysyłamy zamówienia wyłącznie za pośrednictwem kuriera DPD.

Jeśli chcieliby Państwo dokonać zakupu poza kraje Unii Europejskiej, prosimy o kontakt z Nami poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie. Postaramy się zrealizować Państwa zamówienie.

ZWROTY I REKLAMACJE

Zapoznaj się z naszym regulaminem

Koszt i czas dostawy

Dokładamy wszelkich starań aby otrzymali Państwo zakupione w naszym sklepie ubrania w jak najszybszym czasie. Opłacone zamówienia wysyłamy w dniu złożenia zamówienia lub w kolejnym dniu roboczym.

Czas dostawy określony jest w regulaminie sklepu .

Istnieje możliwość sprawdzenia kosztów przesyłki na etapie składania zamówienia. W podsumowaniu zamówienia, przed jego złożeniem, pojawią się naliczone przez system koszty przesyłki produktu do wskazanego przez Państwa miejsca dostawy.

Na terenie Polski oferujemy bezpłatną dostawę dla zamówień powyżej 600 zł

Wysyłamy zamówienia za pośrednictwem DPD oraz Inpost

Jeśli chcieliby Państwo dokonać zakupu poza kraje Unii Europejskiej, prosimy o kontakt z Nami poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.  Postaramy się zrealizować Państwa zamówienie.

Akceptujemy następujące formy płatności

Przelew tradycyjny:
Konto bankowe dla wpłat w złotych polskich (PLN):
Bank Millennium S.A.
PL 94 1160 2202 0000 0003 1817 2401
Kod Swift BIGBPLPW

Szybkie płatności Tpay

Płatności kartą

Za pobraniem

Używamy plików cookies w celu zapewnienia Tobie możliwości najwygodniejszego korzystania ze strony. Zatwierdź komunikat, jeżeli zgadzasz się na stosowanie plików cookies.

Więcej informacji nt. plików cookies oraz przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności: https://tabanna.com/informacje/9-polityka-prywatnosci. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tabanna Anna Tabaczynska z siedzibą przy Alei Niepodległości 76/78 lok. 41 w Warszawie, NIP: 558-168-56-10, REGON: 366-325-690, adres e- mail: info@tabanna.com, telefon: +48 608659050. Twoje dane przetwarzamy w następujących celach: skontaktowania się z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), archiwalnym i dowodowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wykonywania obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w Twojej ocenie przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy. ...więcej

ZALOGUJ SIĘ

Przewodnik po rozmiarach

W niniejszym przewodniku podano przybliżone rozmiary i jest on pomocny w znalezieniu odpowiedniego rozmiaru. Jeżeli już posiada Pan/Pani podobny artykuł naszej marki, z którego jest Pan/Pani zadowolony, zalecamy wybór tego samego rozmiaru.

Tabela rozmiarów34 - XS/S36 - XS/S38 - M40 - M/L42 - L - L/XL44 - L/XL
Talia +/- 2 68 72 76 80 84 88
Biust +/- 2 82 86 90 94 98 104
Biodro +/- 2 96 100 104 108 112 120
Długość spódnic i sukienek MAXI - liczona od talii98 98 100 100 100 100

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w wyborze odpowiedniego rozmiaru dla siebie, skontaktuj się z nami przez stronę KONTAKT

* wymiary podane w centymetrach