Klauzula informacyjna – sklep internetowy:

Anna Tabaczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tabanna Anna

Tabaczyńska, adres: Aleja Niepodległości 76/78 lok. 41, 02-626 Warszawa, NIP: 558-168-

56-10, REGON: 366-325-690 jako administrator („Administrator”), informuje Pana / Panią,

że:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z transakcjami

dokonywanymi w ramach sklepu internetowego www.tabanna.com, a także – w

przypadku wyrażenia zgody – w celach handlowych i marketingowych;

2. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) zgodnie z treścią

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji, rozliczenia i

rozpatrywania reklamacji i roszczeń w odniesieniu do transakcji dokonywanych w ramach

sklepu internetowego www.tabanna.com, a także w przypadku wyrażenia zgody na

przetwarzanie danych w celach marketingowych – przez okres realizacji polityki

marketingowej Administratora;

4. przysługuje Panu / Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych

dotyczących Pana / Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania;

5. przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem;

6. przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana / Pani danych

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

7. dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą;

8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania transakcji w ramach

sklepu internetowego prowadzonego przez Administratora, brak podania danych

osobowych uniemożliwia dokonanie transakcji w ramach sklepu internetowego

prowadzonego przez Administratora;

9. Pana / Pani dane będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego,

sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych

przez Administratora do Pana / Pani potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania

pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego

usług.