Anna Tabaczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tabanna Anna

Tabaczyńska, adres: Aleja Niepodległości 76/78 lok. 41, 02-626 Warszawa, NIP: 558-168-

56-10, REGON: 366-325-690 („Administrator”), w związku z wejściem w życie z dniem 25

maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje, że

może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku

temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym, Administrator informuje, że:

1. Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu

udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane wiadomością prywatną lub w komentarzu

pod postem i prowadzenia z Państwem dalszej korespondencji oraz obsługi sprawy,

której ona dotyczy – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes

Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych

przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i

obsługa zgłaszanych przez nich spraw.

2. dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez

okres trwania korespondencji (jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty

zakończenia korespondencji). W zależności od tego, jakie będą rezultaty

prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji

wspólnego celu wynikającego z prowadzonej korespondencji, o czym osoba, której

dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie

dojdzie do nawiązania współpracy. Jeżeli przepisy prawa będą wymagały

wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich

przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

3. przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych

osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania;

4. przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych

osobowych narusza przepisy prawa;

6. dane osobowe zostały uzyskane od Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby,

której dane te dotyczą);

7. podanie danych jest dobrowolne; dla szczegółowo określonych celów w

odpowiednich regulaminach obowiązujących u Administratora podanie danych może

być niezbędne dla dokonywania określonych transakcji lub czynności;

8. Państwa dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego zgodnie z

Polityką Prywatności; Nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla

Państwa. Wiążące decyzje nie będą zautomatyzowane.